Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Rapport onderzoek Cursistprofielen NT1 NT2 klaar

Geplaatst op 03-05-2013

Het ministerie van OCW heeft in 2012 aan het Steunpunt taal en rekenen volwasseneneducatie gevraagd een onderzoek te laten uitvoeren naar cursist- en onderwijsprofielen in het leergebied taal voor de doelgroep laaggeletterde volwassenen. Doel van het onderzoek is meer zicht te krijgen op de doelgroep van de volwasseneneducatie, met name van de deelnemers aan lees- en schrijfcursussen, op hun vaardigheden en leerbehoeften en op het onderwijs dat hen wordt aangeboden. Aanleiding en context van de onderzoeksvraag is de veranderde samenstelling van dit deel van de doelgroep. Groepen bestaan steeds vaker uit een mengeling van deelnemers met een andere moeder/ thuistaal dan het Nederlands (NT2) die de mondelinge vaardigheden al (redelijk) goed beheersen en van oorsprong Nederlandstalige deelnemers (NT1). In de volksmond wordt dan wel gerefereerd aan ‘NT anderhalf’. Het betreft hier dus niet de categorie nieuwe taalleerders. Het onderzoek brengt overeenkomsten en verschillen tussen deelnemers in deze heterogene groepen in beeld.

Het Steunpunt  ve organiseert eind mei twee bijeenkomsten voor docenten ve, waarin naast de dan te lanceren Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve ook dit onderzoek onderwerp van workshops zal zijn. Met docenten gaan we dan in op de uitkomsten van dit onderzoek. De opbrengsten hiervan zal het Steunpunt ve publiceren en vervolgens zijn rapport en opbrengsten onderwerp van gesprek op de bijeenkomst op 5 juni bij Domstad Utrecht. Op deze bijeenkomst wordt het onderzoek gepresenteerd aan beleidsmakers, partners in het Actieplan en onderwijsmanagers.  We hopen daar een gesprek met de zaal over het onderzoeksrapport en de toepasbaarheid voor praktijk en beleid op gang te brengen.

Hier kunt u het volledige Rapport Onderzoek Cursistprofielen en de publiekssamenvatting downloaden.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners