Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Handvatten voor beleid voor een regionale aanpak van scholing basisvaardigheden.

Geplaatst op 12-02-2016

Project in het kader van het Nationaal Coördinatorschap Adult Learning 2015.
CINOP Publieke Programma’s

De Europese Commissie stelt jaarlijks of tweejaarlijks subsidie aan de lidstaten beschikbaar voor projecten in het kader van de Europese Agenda Adult Learning. In het kader daarvan stelt iedere lidstaat een National Coördinator Adult Learning aan. In Nederland treedt het ministerie van OCW op als National Coördinator Adult Learning.
In het kader van deze Europese agenda voor Adult Learning heeft het ministerie CINOP Publieke programma’s gevraagd in 2015 uitvoering te geven aan het project ‘Basisvaardigheden  en arbeidsmarktparticipatie in de regio’. Stichting Lezen & Schrijven, als uitvoerder van het Landelijk Actieplan Geletterdheid 2012-2015 en de pilots Taal voor het Leven, en het Landelijk Programmamanagement van de Leerwerkloketten, die in de regio scholing en arbeidsmarkt met elkaar verbinden, waren bij het project betrokken gezien hun rol in de arbeidsmarktregio’s als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid en scholing voor laagopgeleiden.

Met dit onderzoek ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’ wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van basisvaardigheden voor laaggeletterden en lager opgeleiden waarmee zij hun participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.

Het project bestaat uit twee deelprojecten:

  • Het beschrijven en analyseren van good practices, succesfactoren en valkuilen in de samenwerking in drie regio’s, te weten Twente, Friesland en West-Brabant.
  • Het ontwikkelen van een datamodel en factsheet met relevante informatie over laaggeletterdheid en basisvaardigheden, die gemeenten en regio’s handvatten biedt om beleid te formuleren en onderbouwen.

Bijlage 1: Projectplan NC AL – Deelrapportage 1

Bijlage 2: Projectplan NC AL – Deelrapportage 2

Bijlage 3: REGIONALE LAAGGELETTERDHEID

Latest Tweets

    Twitter

    Partners