Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Rapport onderbesteding WEB-budget

Geplaatst op 11-10-2018

Het blijkt, dat het WEB-budget in de afgelopen periode niet volledig is uitgenut. Uit de bestedingsgegevens 2016/2017 van DUO blijkt, dat 9 arbeidsmarktregio’s geld moesten retourneren, ondanks dat er rekening werd gehouden met de mogelijkheid om een deel van het budget door te schuiven naar het volgende jaar. Vraag is wat daarvan de oorzaak is. Liggen er knelpunten in de huidige formulering van de WEB of in de infrastructuur op landelijk, regionaal en eventueel lokaal niveau? Deze vraag wordt gesteld, omdat er steeds meer aandacht komt voor het opleiden van laagopgeleide volwassenen. Onderzoek toont aan, dat de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden steeds groter wordt en volwasseneneducatie bij uitstek het middel is om deze kloof te verkleinen.

Het Steunpunt Basisvaardigheden heeft de vraag gesteld om een onderzoek uit te voeren naar de onderbesteding van het WEB-budget en het huidig functioneren van de WEB. Het onderzoek bestond uit vier fasen, te weten:

 1. Kwantitatief onderzoek middels een survey en aanvullend telefonische interviews onder de centrumgemeenten onder 33 van de 35 arbeidsmarktregio’s.
 2. Kwantitatief onderzoek middels een survey onder de 87 beleidsmedewerkers van 74 regiogemeenten.
 3. Verdiepende interviews onder 10 gemeenten.
 4. Verdiepende interviews onder twee landelijke organisaties betreffende het Ministerie van OCW en de LVO (Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs).De uiteindelijke focus van het onderzoek lag op de volgende inhoudelijke onderdelen:
 • Besteding budget
 • Landelijke sturing
 • Kwaliteitsborging
 • Samenwerking in de regio tussen centrum- en regiogemeenten

Besteding budget

De onderzoeksresultaten laten zien, dat:

 • volgens de gemeenten sprake is van een onderbesteding van het WEB-budget in 2016 bij 50% van de arbeidsmarktregio’s en bij 46.7% van hen in 2017.
 • volgens de bestedingsgegevens 2016/2017 van DUO in 2016 9 arbeidsmarktregio’s geld moesten retourneren.
 • meer bestedingsvrijheid een deel van de onderbesteding kan voorkomen
 • de onderbesteding verschillende oorzaken heeft, waaronder:
 • te weinig formatie, capaciteit en tijd;
 • het ontbreken van een vergoeding voor coördinatie en werving;
 • het schot tussen inburgering en WEB-trajecten (zie paragraaf 3.2 en 3.4 van de volledige rapportage).

 Landelijke sturing

De onderzoeksresultaten laten zien, dat:

 • verruiming van de bestedingsvrijheid voorkeur verdient boven het laten vervallen van de oormerking van de middelen volwasseneneducatie.
 • volgens 80% van de centrum- en regiogemeenten de oormerking gehandhaafd moet blijven om er voor te zorgen, dat de middelen niet aan andere doeleinden besteed worden (zie paragraaf 3.6 van de volledige rapportage).

 Kwaliteitsborging

De onderzoeksresultaten laten zien, dat:

 • het merendeel van de arbeidsmarktregio’s waarde hecht aan kwaliteitsborging op basis van inhoudelijke criteria (zoals behaalde resultaten, inzet van gekwalificeerde docenten en vrijwilligers, maatwerk en behaalde resultaten.
 • inzet van gekwalificeerde docenten een eis is, terwijl inzet van vrijwilligers mogelijk is na training en begeleiding (zie paragraaf 3.5 van de volledige rapportage).

Samenwerking in de regio tussen centrum- en regiogemeenten

De onderzoeksresultaten laten zien, dat:

  • de samenwerking tussen centrumgemeenten en regiogemeenten succesvol is.
  • door een goede samenwerking in de regio de onderbesteding mogelijkerwijs voorkomen kan worden.
  • het goed is om ook de lokale behoeften van de regiogemeenten te kennen.
  • het initiatief tot het opzetten van het regionaal educatief plan bij de centrumgemeenten ligt, maar de regiogemeenten wel actief zijn op het gebied van werving en het benaderen van doelgroepen.
  • met name te weinig tijd, formatie en capaciteit bij de gemeenten en de verschillen tussen de (kleine en grote) gemeenten knelpunten zijn om het regionaal educatief plan uit te voeren en het WEB-budget volledig te kunnen besteden (zie paragraaf 3.3 van de volledige rapportage).

Evaluatieonderzoek onderbesteding WEB-budget_Eindrapportage_M_de_Greef_10-2018

Een factsheet waarin de tekst van dit artikel staat vindt u hier:Factsheet_Evaluatieonderzoek onderbesteding WEB-budget_Eindrapportage_M_de_Greef_10-2018

 

 

 

Latest Tweets

  Twitter

  Partners