Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Inhoud, opleidingen, examens en diploma’s

Terug naar overzicht

Inhoud, opleidingen, examens en diploma's

Kunnen prestatieafspraken over de te realiseren referentieniveaus per traject ook onderdeel zijn van een raamovereenkomst?

De gemeente is inderdaad verplicht op basis van contacturen in te kopen bij het ROC, en dit dient ook in het contract opgenomen te zijn. Deze ingekochte contacturen vormen de basis voor de toekenning van het budget in 2015. De gemeente mag met het ROC afspraken maken over de wijze waarop zij gerapporteerd willen krijgen over de cursisten en de prestaties van de cursisten. Dit kan tussen ROC en gemeente onderwerp van gesprek zijn en de afspraken hierover kunnen gewoon in onderling overleg worden vastgelegd. Bijvoorbeeld: Bij het ROC is expertise aanwezig om aan het begin van de cursus een gefundeerde inschatting te maken over de mogelijkheden van een cursist om binnen een bepaalde termijn bij een zekere lesfrequentie etc vooruitgang te boeken, en uiteraard kan de gemeente op gegeven moment aangeven of zij voortzetting van een traject voor een bepaalde cursist nog wil blijven bekostigen op basis van de rapportage vanuit het ROC. Dit alles vanuit het belang van de deelnemers en betrokkenen (elkaar niet onnodig belasten, afspraken moeten functioneel zijn etc).

 

Hoe moet 1F en 2F getoetst worden als landelijke toetsen er niet zijn?

Er is geen centrale examinering. Aanbieders mogen dus zelf toetsen op basis van de eindtermen.  Aanbieders met diploma-erkenning zullen door de Onderwijsinspectie geïnspecteerd worden op de wijze van examinering. Op de website van het Steunpunt ve is meer informatie te vinden.

Mag een cursus rekenen of Nederlandse taal boven 2F betaald worden van WEB budget?

Nee, dit valt niet onder de opleidingen, als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel b tot en met f, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals deze geldt sinds 1 januari 2013.

Kunnen er ook korte opleidingen worden aangeboden, bijvoorbeeld taal op de werkvloer. Kan een taalcursus in combinatie met een re-integratie traject worden aangeboden?

Regio’s mogen alleen educatieopleidingen of onderdelen daarvan inkopen met educatiemiddelen. Dat betekent dat het onderwijs dat ze ingekocht mag worden (alleen) gericht mag zijn op de eindtermen van de opleidingen (of onderdelen daarvan) en niet op andere doelen. Het is mogelijk om deelnemers in te schrijven voor betekenisvolle onderdelen van de opleidingen, als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel b tot en met f, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals deze geldt op 1 januari 2013. Bij betekenisvolle onderdelen gaat het dan om meerdere eindtermen binnen een vaardigheid waarmee een deelnemer aantoonbaar vooruitgang boekt binnen één niveau en een volledig niveau haalt van minimaal één vaardigheid. Het is niet toegestaan activiteiten uit te voeren die niet gericht zijn op de eindtermen.

Daarnaast kunnen aanbieders andere trajecten verzorgen. Het is wel mogelijk om die onderdelen van de trajecten voor specifieke doelgroepen goed op elkaar te laten afstemmen.

Uw voorbeeld: Taal op de Werkvloer is een specifieke doelgroep. De cursisten kunnen in één groep een traject volgen waarbij een deel bestaat uit (een onderdeel van) een educatieopleiding.  De gemeente kan met de aanbieder afspraken maken over de afstemming met andere onderdelen die zij vanuit andere budgetten financiert. Dat draagt bij aan het effect van zo’n traject. En dat is in het belang van de betrokken deelnemers.

 

Mogen WEB-gelden voor entree-opleidingen worden ingezet?

Nee, educatietrajecten en entree-opleidingen zijn verschillende opleidingen. De bekostiging voor educatie loopt via de gemeente . De bekostiging taal en rekenen voor entreeopleidingen(MBO) is voorzien en loopt via het Rijk. De verschillende opleidingen zouden eventueel wel tegelijkertijd gevolgd kunnen worden. Daarbij moeten de richtlijnen uit de notitie Helderheid voor gecombineerde trajecten educatie-beroepsonderwijs in acht worden genomen.

Wat is het civiel effect van een diploma van een educatie-opleiding?

Dat is nu  nog niet te zeggen; het civiel effect moet in de praktijk gaan blijken. De inspectie heeft de opdracht gekregen om de kwaliteit van de diplomering te borgen door middel van toezicht.

Mogen naast de inzet voor Nederlandse taal en rekenen eventuele resterende educatiemiddelen worden ingezet voor bijvoorbeeld cursussen Engels , ‘Budgetteren met een kleine beurs’ of computergebruik?

Nee, resterende educatiemiddelen mogen niet worden ingezet voor andere trajecten dan (delen van) opleidingen educatie (Nederlandse taal en rekenen). Het leren omgaan met een computer of andere digitale hulpmiddelen vindt alleen plaats als onderdeel van een opleiding Nederlandse taal en rekenen. Het is denkbaar dat budgetteren met een kleine beurs wordt opgenomen in een breder traject of opleiding rekenen. Er moet in ieder geval voldaan worden aan de eindtermen voor rekenen.

Komen er centrale examens voor diplomagerichte trajecten 1F en 2F?

Nee, er komen geen centrale examens voor de opleidingen Nederlandse taal en rekenen niveau 1F en 2F. Aanbieders met diploma-erkenning zijn zelf verantwoordelijk voor de examinering van de opleiding(en). De examinering dient de desbetreffende eindtermen ve af te toetsen. Per niveau zijn de eindtermen vastgelegd in de Regeling eindtermen educatie 2013. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de wijze waarop aanbieders met diploma-erkenning dit proces inrichten.

Op dit moment worden daarnaast door diverse partijen instrumenten ontwikkeld waarmee de niveauverhoging van deelnemers kan worden gemonitord. Via het Steunpunt ve en de Stichting Lezen & Schrijven is hierover informatie te krijgen.

Aanbieders met diploma-erkenning kunnen diploma’s afgeven. Hoe verhouden deze diploma’s zich tot certificaten of schoolverklaringen? Zijn deze rechtsgeldig en kunnen ze dienen als bewijs voor de A2 taaleis (wijziging WWB regeerakkoord)?

Op dit moment kunnen ingevolge de wet alleen diploma’s uitgereikt worden door roc’s. Zij kunnen ook certificaten uitgeven indien een onderdeel van een opleiding vavo of een opleiding NT2 I en II met goed gevolg is afgerond. Voor de overige opleidingen educatie bestaat er ingevolge de wet geen mogelijkheid om een certificaat uit te reiken. Een schoolverklaring mag een instelling te allen tijde uitreiken. Deze schoolverklaringen hebben echter – anders dan de hiervoor genoemde wettelijke certificaten en diploma’s – geen civiel effect. 

Ook is het mogelijk voor die overige opleidingen een diploma uit te reiken indien er door de instelling een diploma-erkenning voor deze opleidingen is verkregen via DUO. In dat geval is artikel 7.4.2 WEB van toepassing. Een schoolverklaring of diploma educatie kan door een examencommissie betrokken worden bij de vraag of vrijstellingen aan de orde zijn. Maar een examencommissie is daar niet aan gehouden.

 

De taaleis in de WWB wordt op dit moment uitgewerkt door het ministerie van SZW. Welke eisen daarvoor gelden is op dit moment dan ook niet bekend.

 

Om aan de inburgeringsplicht te voldoen kan men het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2(programma I of II) behalen. Ook kan men vrijstelling van de inburgeringsplicht verkrijgen op grond van bepaalde diploma’s waaronder een diploma uit het Nederlandse voortgezet algemeen onderwijs, beroepsonderwijs of leerlingwezen, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

Is het toegestaan B2 trajecten NT2 te bekostigen uit educatiemiddelen? B2 is namelijk 3F en overstijgt daarmee het ingangsniveau beroepsonderwijs (2F).

De opleidingen als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid van de WEB komen voor bekostiging vanuit het educatiebudget in aanmerking. Voor de opleidingen onder c (gericht op staatsexamens NT2 I en II) gelden de niveaus B1 en B2, noodzakelijk voor toelating tot mbo en hbo.

Mogen educatiegelden voor entreeopleidingen worden ingezet?

Nee, opleidingen educatie en entreeopleidingen zijn verschillende type opleidingen. Een opleiding educatie is gericht op het verbeteren van de taal- en/of rekenvaardigheid van een deelnemer en de bekostiging daarvan loopt via de contactgemeente. De entreeopleiding (waarvan Nederlandse taal en rekenen deel uit maakt) is een beroepsopleiding die gericht is op het behalen van vaardigheden voor een beginnend beroepsbeoefenaar. De bekostiging voor deze opleiding loopt via het Rijk.

Mag je ook opleiden tot een niveau onder Instroom of 1F (dit omdat voor een deel van onze doelgroepen 1F te hoog gegrepen is)?

Het is mogelijk om deelnemers in te schrijven voor betekenisvolle onderdelen van de opleidingen, als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel b tot en met f, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals deze geldt op 1 januari 2013). Bij betekenisvolle onderdelen gaat het dan om meerdere eindtermen binnen een vaardigheid waarmee een deelnemer aantoonbaar vooruitgang boekt binnen één niveau en een volledig niveau haalt van minimaal één vaardigheid. Het is niet toegestaan activiteiten uit te voeren die niet gericht zijn op de eindtermen.

Terug naar overzicht

Latest Tweets

    Twitter

    Partners