Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Les-/boeken- en examengeld

Terug naar overzicht

Les-/boeken- en examengeld

Klopt het dat alleen NT-2 (niet inburgeringsplichtig) die specifiek worden ingeschreven voor staatsexamen wettelijk cursusgeld betalen en degene die hier niet specifiek voor worden ingeschreven( bv voor niveau “iets boven 1f”) niet?

Een deelnemer betaalt cursusgeld voor opleidingen NT2 I en II. De deelnemer die inschrijft voor die opleiding, ongeacht of de student op wil gaan voor het diploma, moet het wettelijk verschuldigd lesgeld betalen. Voor het examen betaal je nog eens examengeld. Op dit moment is dus alleen voor opleidingen Nederlands als tweede taal(NT2) bij de programma’s 1 (B1)en 2(C1) cursusgeld verschuldigd. Dit houdt in dat als deelnemer ingeschreven wordt voor( een onderdeel van) een opleiding NT2 I of II – ongeacht of de deelnemer voornemens is het staatsexamen te doen – er cursusgeld verschuldigd is. Voor andere opleidingen educatie ( vavo daargelaten) is geen cursusgeld verschuldigd.

Bijbehorende wetteksten:

Ingevolge de wet Les- en cursusgeldwet is cursusgeld verschuldigd ter zake van het volgen van bekostigde cursussen. Een cursus is in die wet als volgt gedefinieerd:

een beroepsopleiding, een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, of een opleiding Nederlands als tweede taal, anders dan bedoeld onder e, die aan een instelling als bedoeld in 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ten laste van ’s Rijks kas wordt verzorgd; Vervolgens is in artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit les – en cursusgeldwet 2000 bepaald welke tarieven van toepassing zijn.

 

Zitten in de prijs voor een opleidingstraject ook de leermiddelen of mag aan deelnemers apart boekengeld gevraagd worden?

Boekengeld mag niet verplicht gesteld worden. Wel mag van een deelnemer gevraagd worden dat hij zelf zorg draagt voor de benodigde boeken (door bijvoorbeeld de boeken te huren bij een boekenfonds, de bibliotheek of eigen aanschaf). Dat neemt niet weg dat gemeenten en roc’s overeen kunnen komen dat in de prijs voor een educatieopleiding de leermiddelen die door de instelling ter beschikking worden gesteld zijn meegenomen. In de brief over schoolkosten die instellingen ontvangen hebben dd.11 mei 2012 (kenmerk 406854), is verder aangegeven waarvoor instellingen verantwoordelijk zijn en waarvoor zij deelnemers verantwoordelijk mogen stellen. Deze uitleg geldt evenzeer voor educatie-opleidingen. De brief over schoolkosten is te vinden onder downloads op de site van het Steunpunt ve.

 

Zitten in de prijs voor een opleiding ook de leermiddelen of mag aan deelnemers apart boekengeld gevraagd worden?

Het educatiebudget dient ingezet te worden voor (delen van) opleidingen educatie als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder b t/m f. Al hetgeen noodzakelijk is voor het onderwijs en de examinering kan dus bekostigd worden vanuit dat budget. Gelet daarop kunnen leermiddelen bekostigd worden vanuit het budget. Het is echter ook denkbaar dat een contactgemeente vindt dat deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor het hebben van de benodigde leermiddelen (boeken). Deze afweging kan inkomensgerelateerd zijn.

Mag er een eigen bijdrage gevraagd worden aan de deelnemers van een opleiding educatie?

Ja, door de contactgemeente mag een eigen bijdrage worden gevraagd. Met de wet van 9 juli 2014 (Stb. 2014, nr. 288) is de Les- en cursusgeldwet niet langer van toepassing op opleidingen overige educatie. Daarnaast zijn er met betrekking tot de opleidingen overige educatie straks enkel nog particuliere aanbieders (dus geen aanbieders met een wettelijke taak). Artikel 8.1.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) is om die reden evenmin van toepassing. Om die reden staat het een contactgemeente vrij om van deelnemers een eigen bijdrage te vragen en is het aan een contactgemeente om beleid ten aanzien hiervan te formuleren. Anders dan dat in de Memorie van Toelichting bij voornoemde wet is gesteld is het niet noodzakelijk dat dit beleid in een verordening wordt vastgelegd. Niettemin gaat de wet van 9 juli 2014 ervan uit dat de opleidingen educatie toegankelijk en laagdrempelig zullen blijven en dat een contactgemeente terughoudend zal zijn met het vragen van eigen bijdrage.

Voor de NT2trajecten B1 en B2 bestaat er een wettelijk verplicht lesgeld van resp.298 en 536 euro. Is het mogelijk voor de overige educatie, of bepaalde cursussen hieruit (bijv. staatsexamen) cursusgeld of een eigen bijdrage te vragen?

De Les- en cursusgeldwet is met ingang van 1 januari 2015 niet langer van toepassing op de opleidingen educatie. Daaronder vallen ook de opleidingen NT2. Evenmin is artikel 8.1.4 van de WEB met ingang van die datum nog van toepassing. Om die reden is het voor een contactgemeente mogelijk om een eigen bijdrage te vragen voor opleidingen NT2. Voor deelname aan het staatsexamen NT2 programma I en II blijft wel een bedrag verschuldigd ingevolge artikel 5 Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal.

Terug naar overzicht

Latest Tweets

    Twitter

    Partners