Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Regionale samenwerking

Terug naar overzicht

Regionale samenwerking

Als gemeenten altijd al in een samenwerkingsverband werkten voor educatie en dit wijkt af van de arbeidsmarktregio, mogen zij dit dan wel blijven doen?

Voor de vervulling van hun taak op het gebied van educatie dienen de gemeenten samen te werken binnen nog vast te stellen regio’s. Deze regio’s worden vastgesteld bij ministeriële regeling en zullen overeenkomen met de arbeidsmarktregio’s. De contactgemeente ontvangt de middelen voor de gehele regio en heeft een coördinerende functie. Wel is het denkbaar dat er ook tussen regio’s (op een bepaald niveau) wordt afgestemd en samengewerkt.

Als een of enkele gemeenten in een arbeidsmarktregio zich liever aansluiten bij een aangrenzende arbeidsmarktregio bijvoorbeeld omdat zij hiermee altijd al samenwerkten mag dit dan?

Nee, gemeenten dienen samen te werken binnen nog vast te stellen regio’s. Deze regio’s worden vastgesteld bij ministeriële regeling en zullen overeenkomen met de arbeidsmarktregio’s.

Wordt er bij de bekendmaking van de budgetten 2015 wel weer een lijst gepubliceerd met de budgetten per gemeente en per arbeidsmarktregio?

In de vaststellingsbrief van de uitkering educatie zal – indien mogelijk – de budgetten per gemeente binnen die regio worden aangegeven. Deze budgetten per gemeente dienen alleen om het totaal van de uitkering te berekenen. Afstemming hierover met DUO vindt thans plaats.

Moet het aanbesteden op gemeenteniveau of op regioniveau?

De contactgemeente is in beginsel verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionale programma. Daarom zal de contactgemeente over het algemeen afspraken maken met aanbieders van educatie opleidingen. In sommige gevallen zal dit verlopen via een aanbestedingsprocedure. De wet maakt mogelijk dat individuele gemeenten in overeenstemming met de contactgemeente en de overige gemeenten binnen de regio eigen afspraken maken met aanbieders.

Wat zijn de wettelijke eisen ten aanzien van een regionaal programma educatie?

De wet stelt alleen dat de contactgemeente samen met de gemeenten binnen de regio een programma opstelt voor een voldoende en kwalitatief aanbod in de regio (zie artikel II, sub g, artikel 2.3.1., derde lid, van de Wet d.d. 9 juli 2014). De Handreiking educatie voor gemeenten zal uitgebreid aandacht besteden aan suggesties en mogelijkheden voor het opstellen van een regionaal programma educatie, waaronder samenwerkingsvormen, afspraken over inkoop, financiering, verantwoording etc.

Moeten alle colleges B&W in een regio het regionaal plan educatie vaststellen/goedkeuren?

De contactgemeente maakt afspraken met aanbieders over de noodzakelijke regionale voorzieningen en verstrekt de financiering daarvoor aan de aanbieders. Dit vindt plaats overeenkomstig het door de contactgemeente opgestelde regionaal programma dat in overleg met de overige gemeenten in de regio is opgesteld. Instemming van elk gemeentebestuur is dus niet voorgeschreven door de WEB.

Wat gebeurt er als je het binnen een regio niet eens kunt worden?

De contactgemeente is budgethouder en regievoerder. Daarmee heeft de contactgemeente een coördinerende rol en kan vanuit die rol besluiten nemen met betrekking tot de uitvoering van het regionaal programma. Het is in het belang van alle gemeenten binnen een regio om tot een afgewogen aanbod te komen. Daarnaast is het denkbaar dat afgesproken wordt dat een individuele gemeente binnen een regio zelf afspraken maakt met een aanbieder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bibliotheek binnen een gemeente. Niettemin is het altijd de contactgemeente die namens de regio verantwoording aflegt over de besteding van de educatiemiddelen aan het Rijk.

Wat als gemeenten diensten samenvoegen: bijvoorbeeld 4 gemeenten en 3 horen bij de ene regio en de andere bij een andere regio?

In de wet van 9 juli 2014 is bepaald dat voor de vervulling van hun taak met betrekking tot educatie de colleges van burgemeester en wethouders samenwerken binnen bij ministeriële regeling vastgestelde regio’s. Voor elke regio wordt voorts bij ministeriële regeling een contactgemeente aangewezen die coördinerende taken verricht en de uitkering educatie voor die regio ontvangt. De contactgemeente is ook het aanspreekpunt voor het Rijk voor de educatietaken binnen de regio en is verantwoordelijk voor de besteding van de gelden. De gemeenten binnen een regio dienen onder regie van de contactgemeente gezamenlijk het overleg te voeren over het aanbod educatie en te bezien wat de mogelijkheden zijn. Om voornoemde redenen is het dus niet voor gemeenten mogelijk om een eigen samenwerkingsverband te vormen.

Hoe kunnen gemeenten samenwerken op ESF in relatie tot educatiebudgetten?

Vanuit het Steunpunt ve en het Ministerie van OCW kan hierop geen antwoord worden gegeven. Voor de ESF regels kan contact worden opgenomen met het agentschap ESF. De uitkering educatie dient besteed te worden aan educatie-opleidingen (gebaseerd op de eindtermen volwasseneneducatie). Het is echter aan contactgemeenten om te besluiten of ook andere middelen (andere gemeentelijke gelden) aan educatie besteed worden of om vanuit verschillende middelen te voorzien in gecombineerde opleidingen.

Waar en door wie wordt vanaf nu het budget bekend gemaakt voor de contactgemeenten?

Met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is afgesproken dat op korte termijn (nadat de samenwerkingsregio’s met bijbehorende contactgemeente bij ministeriële regeling zijn vastgesteld) het educatiebudget 2015 op grond van artikel IIIA van de Wet van 9 juli 2014 (Stb. 2014, 288) wordt verdeeld. Deze verdeling zal vervolgens zo spoedig mogelijk via dewebsite van DUO en van het Steunpunt ve raadpleegbaar zijn. De verwachting is dat deze publicatie begin oktober plaats kan vinden. Voorts zullen de contactgemeenten de hen toekomende uitkering voor het jaar 2015 ook per brief ontvangen. Bij deze brief zal tevens een bijlage opgenomen worden waarin de contactgemeente de wijze waarop het budget binnen de regio is opgebouwd kan terugvinden (gegevens per gemeente). Voor volgende jaren zal eveneens gelden dat DUO de uitkeringen educatie zal berekenen en deze per brief bekend zal maken aan de contactgemeenten.

Terug naar overzicht

Latest Tweets

    Twitter

    Partners