Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

website aanbodoverzichttaalenrekenen.nl

Het aanbodoverzicht is een service, geïnitieerd en gefaciliteerd door de gezamenlijke Steunpunten, met als doel om op het gebied van taal en rekenen (voor ve ook digitale vaardigheden) een makelaarsrol te vervullen tussen aanbieders enerzijds en scholen en instellingen anderzijds.  Op de website kunnen aanbieders hun materialen en toetsen voor taal, rekenen en digitale vaardigheden plaatsen, en u als onderwijsinstelling kunt deze dan gemakkelijk terugvinden. NB: de website is pas sinds oktober 2012 ook voor ve beschikbaar en een oproep is uitgegaan aan aanbieders om hun aanbod erop te plaatsen (zie hieronder).

OPROEP AAN AANBIEDERS VAN MATERIALEN EN TOETSEN VOOR DE VOLWASSENENEDUCATIE:

Op de website www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl staat aanbod voor scholen en instellingen op het gebied van Nederlandse taal, rekenen, digitale vaardigheden en moderne vreemde talen (mvt) voor voortgezet onderwijs en/of middelbaar beroepsonderwijs.  De site is inmiddels uitgebreid met een aantal rubrieken voor volwasseneneducatie.  Deze moeten nog gevuld worden! Wilt u daarom nagaan in hoeverre uw (bestaande) aanbod hier geschikt voor is?

Als aanbieder is het voor u van groot belang dat het aanbod (in welke vorm dan ook) van uw organisatie correct en volledig in het aanbodoverzicht is opgenomen. Aanbieders zijn op aanbodoverzichttaalenrekenen.nl  zelf verantwoordelijk voor de beschrijving en de volledigheid van hun eigen aanbod. U kunt nieuw aanbod plaatsen (ook voor Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden voor volwassenen!) en bestaand aanbod op elk moment actualiseren, zie hiervoor de Handleiding aanbodoverzicht voor aanbieders.  Als bepaald aanbod geschikt is voor meerdere onderwijssectoren of categorieën, bedenk dan dat u dit aanbod ook dient onder te brengen bij de betreffende andere rubrieken.

Een paar tips voor het actualiseren c.q. het aanvullen van uw aanbod:
– Formuleer uw beschrijvingen in alle kolommen vooral kort en bondig, uitnodigend en prettig leesbaar als u de aandacht van potentiële klanten wilt vasthouden;
– Als u eenzelfde aanbod onderbrengt in verschillende rubrieken, laat dan duidelijk uit de beschrijving blijken waarom dit aanbod bedoeld is voor de betreffende doelgroep/rubriek;
– Bij cursussen en trainingen is het van belang dat de uitvoeringsdata voortdurend worden geactualiseerd.

Wij gaan er vanuit dat u het belang van een actueel aanbodoverzicht taal-rekenen samen met ons onderschrijft en dat u er zorg voor draagt dat het aanbod van uw organisatie daar zeer binnenkort op een representatieve wijze in opgenomen is.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners