Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Regeling taalakkoorden Tel mee met Taal – Samenwerkingsverbanden

Terug naar overzicht

Samenwerkingsverbanden

Kan subsidie worden aangevraagd voor een project dat al is gestart?

Nee. De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, moeten aanvangen nadat u een volledige subsidieaanvraag heeft ingediend.

Een volledige aanvraag voor de subsidie moet tussen 1 augustus en 15 oktober 2018 zijn ingediend. Betekent dat, dat we in de praktijk pas daarna kunnen starten met de uitvoering van het project?

Nee. Aanvragen worden doorlopend in behandeling genomen en beoordeeld. Het project mag echter niet eerder beginnen dan het moment waarop u de subsidie heeft aangevraagd.  Als u op 1 augustus subsidie aanvraagt, mag het project waarvoor u subsidie aanvraagt dus op zijn vroegst 2 augustus beginnen. U weet op die datum echter nog niet of uw aanvraag wordt goedgekeurd. Dit duurt namelijk maximaal 13 weken na indiening. Wanneer uw verzoek om subsidie wordt afgewezen, krijgt u geen vergoeding voor de gemaakte kosten van het reeds begonnen project. Wanneer uit de beoordeling blijkt dat u uw aanvraag moet aanvullen, geldt de datum waarop uw volledige aanvraag is ingediend als de datum van indiening.

U kunt er daarom het beste voor kiezen om uw project pas te laten beginnen op het moment dat u bericht heeft ontvangen over de toekenning van subsidie. Dit duurt maximaal 13 weken vanaf het moment dat uw volledige aanvraag is ontvangen. Als u op 1 augustus 2018 een volledige subsidieaanvraag doet, wordt dus uiterlijk 31 oktober 2018 besloten over toekenning.

Wij hebben al een Taalakkoord, maar dat voldoet niet aan de eisen in de bijlage bij de regeling. Kunnen we dan alsnog een subsidieaanvraag indienen?

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden die genoemd zijn in bijlage 1 van de regeling. U kunt het bestaande taalakkoord uitbreiden, aanvullen of aanpassen om aan de voorwaarden te voldoen en vervolgens een subsidieaanvraag indienen.

Bij ons Taalakkoord is de gemeente erg betrokken. Maar deze gemeente is geen centrumgemeente van een arbeidsmarktregio. Kunnen we toch een subsidieaanvraag indienen?

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden die genoemd zijn in bijlage 1 van de regeling. Één van deze voorwaarden is dat ofwel een centrumgemeente ondertekenaar van het Taalakkoord is, ofwel tenminste drie niet-centrumgemeenten. U kunt het bestaande taalakkoord uitbreiden, aanvullen of aanpassen om aan de voorwaarden te voldoen en vervolgens een subsidieaanvraag indienen.

Moet het Taalakkoord verplicht aandacht besteden aan leesbevordering?

Het taalakkoord vertaalt de landelijke doelstellingen van het actieprogramma Tel mee met Taal naar concrete, meetbare doelstellingen op lokaal en/of regionaal niveau. De landelijke doelstellingen van Tel mee met Taal zijn gericht op zowel leesbevordering bij kinderen als de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen. In een taalakkoord moeten beide onderwerpen terugkomen. De ondertekenaars van het Taalakkoord bepalen zelf welke doelstellingen zij formuleren en hoe de voortgang wordt gemeten en geëvalueerd.

We zijn verplicht om minimaal op tenminste één van de halfjaarlijkse Tel mee met Taal congressen de projectuitvoering of resultaten toe te lichten. Waarom is dat?

Doel van deze bepaling is dat organisaties van elkaar de inhoudelijke resultaten van de projecten kunnen horen en dat organisaties van elkaar kunnen leren.

Ik wil in meerdere subsidieperioden een subsidieaanvraag doen. Kan dat?

Ja, dat kan. Voor elke aanvraagperiode moet u een aparte aanvraag indienen. Ook moet het Taalakkoord geldig zijn gedurende de gehele looptijd van het project.

Kan ik subsidie aanvragen voor een project dat deels door de Europese Unie wordt betaald?

Indien een project (deels) is bekostigd uit andere bronnen, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het subsidiebedrag dat u kunt aanvragen via deze subsidieregeling.

Indien de totale kosten van uw project € 250.000 bedragen, waarvan € 200.000 wordt gedekt door een subsidie van de Europese Unie, bedragen de totale kosten waarvoor u via deze regeling een aanvraag kunt doen € 50.000. Bij toekenning ontvangt u 67 % van dit bedrag.

Het project waarvoor ik subsidie aanvraag is onderdeel van een groter project dat al is begonnen. Kan ik hiervoor subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die nog niet hebben plaatsgevonden. Indien de kosten voor deze activiteiten (deels) uit andere bronnen worden of zijn gedekt, kunt u uitsluitend subsidie aanvragen voor het deel van de kosten dat niet door andere bronnen wordt gedekt.

Kan ik subsidie aanvragen voor de uitbreiding van een project dat al is begonnen?

Ja, dat kan. Het gaat erom dat de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt nog niet hebben plaatsgevonden en (nog) niet uit andere bronnen worden of zijn betaald.

Kunnen wij de middelen die via deze regeling beschikbaar zijn, gebruiken om wachtlijsten weg te werken?

Om subsidie te kunnen ontvangen, moet worden voldaan aan de voorwaarden die in de regeling staan beschreven. U kunt geen subsidie aanvragen om opleidingen educatie (die u uit WEB-middelen betaalt) te bekostigen en ook niet om eventuele wachtlijsten voor dit aanbod weg te werken. U kunt evenmin subsidie aanvragen voor activiteiten die uit andere actielijnen van Tel mee met Taal worden of zijn ondersteund. Hierbij gaat het onder meer om de programma’s Boekstart en de Bibliotheek op School en de methodiek “Taal voor het Leven”, met inbegrip van het opzetten van een Taalhuis of Taalpunt en het trainen van taalmaatjes en taalvrijwilligers.

Met de subsidieregeling kunt u subsidie aanvragen voor projecten die een aanvulling, verdieping, verrijking of verbreding vormen op lopende activiteiten in het kader van volwasseneneducatie, leesbevordering en laaggeletterdheid. In uw subsidieaanvraag dient u duidelijk aan te geven op welke wijze uw project hieraan voldoet.

Kan ik subsidie aanvragen voor het Taalhuis of Taalpunt in mijn gemeente?

U kunt geen subsidie aanvragen voor activiteiten die uit andere actielijnen van Tel mee met Taal worden of zijn ondersteund. Het gaat hierbij ook om elementen uit de methodiek “Taal voor het Leven”, waaronder het opzetten van een Taalhuis of Taalpunt. Indien uw project een aanvulling, verdieping, verrijking of verbreding vormt op bestaande activiteiten van het Taalhuis, kunt u hiervoor subsidie aanvragen. In uw subsidieaanvraag dient u duidelijk aan te geven op welke wijze hiervan sprake is bij uw project.

De personeelskosten van de aanvrager mogen ten hoogste 40 % van de totale subsidiabele kosten bedragen. Tellen de kosten voor ingehuurd personeel mee in deze 40 %?

Het gaat om kosten voor personeel die een dienstbetrekking hebben met de aanvrager. Dit geldt ook voor personeel dat is ingeleend of ingehuurd door de aanvrager via bijvoorbeeld een uitzendbureau. De personeelskosten van externe opdrachtnemers, bijvoorbeeld een creatief bureau of onderzoeksbureau, vallen niet onder de personeelskosten van de aanvrager.

De personeelskosten van mijn project bedragen 60 % van de totale kosten. Kan ik subsidie aanvragen?

Ja, dat kan. De kosten waarvoor u subsidie aanvraagt mogen echter niet meer dan 40% personeelskosten bevatten. Voor een deel van uw personeelskosten kunt u geen subsidie aanvragen. Als de totale kosten van uw project € 50.000 bedragen, waarvan € 30.000 personeelskosten (€ 10.000 meer dan de maximaal toegestane personeelskosten voor een project van dergelijke omvang), bedragen de subsidiabele kosten € 40.000. U kunt hiervan maximaal 67 % toegekend krijgen, ofwel maximaal € 26.800.

Kan ik subsidie aanvragen voor een project dat méér kost dan € 50.000?

Ja dat kan. De subsidie bedraagt echter maximaal 67 % van de totale kosten, met een maximum van € 50.000. Om een subsidie van € 50.000 aan te vragen, dienen de totale kosten van het project tenminste € 74.626 te bedragen. U dient het resterende bedrag zelf te co-financieren.

De subsidie bedraagt maximaal 67 % van de totale kosten met een maximum van € 50.000. Hoe kan ik de andere 33 % co-financieren?

De overige kosten kunt u zelf financieren of op een andere manier laten financieren, bijvoorbeeld met een gift of een subsidie van een andere overheid. Wanneer de gift of subsidie van een ander bestuursorgaan groter is dan 33 % van de totale kosten, wordt de subsidie die u via deze subsidieregeling ontvangt, dienovereenkomstig lager vastgesteld.

We moeten meewerken aan een door de minister uit te voeren evaluatie. Hoe wordt deze vormgegeven?

De vorm van de evaluatie zal in een later stadium worden bepaald. Daarbij zullen we de administratieve lasten zoveel mogelijk beperken.

Kunnen samenwerkingsverbanden afkomstig uit de BES-eilanden een beroep doen op de subsidieregeling?

Nee, dat kan niet. Op grond van het algemene territorialiteitsbeginsel geldt deze subsidieregeling uitsluitend voor onderdanen in (het Europese deel van) Nederland.

Hoe vindt de uitbetaling van de toegekende subsidie plaats?

Het gehele bedrag wordt in één termijn als voorschot verstrekt.

Kan een intermediair (niet zijnde lid van het samenwerkingsverband) voor de aanvraag als gemachtigde optreden voor meerdere samenwerkingsverbanden?

Ja, dat kan. Als gemachtigde bent u niet de aanvrager die subsidie ontvangt, maar slechts degene die ten behoeve van het aanvragende samenwerkingsverband of de aanvragende penvoerder administratieve handelingen verricht. Voor elk samenwerkingsverband dient een aparte aanvraag te worden ingediend.

Hoe gaat het ministerie om met de privacy van de deelnemers?

Werkgevers die subsidie ontvangen zorgen ervoor dat de deelnemers aan het opleidingstraject bij het begin van het traject en bij beëindiging van het traject de door de minister vastgestelde vragenlijst ‘effectmeting taalscholing voor werknemers’ invullen. Deze vragenlijst is geanonimiseerd. Er hoeven geen namen of BSN-nummers van de deelnemers te worden doorgegeven.

Verder moet de werkgever die subsidie ontvangt een overzichtelijke, controleerbare en doelmatige administratie voeren, die zo is ingericht dat daaruit te allen tijde het aantal aanwezige deelnemers en de door hen gevolgde contacturen kunnen worden nagegaan. Ook hierbij hoeven geen BSN nummers of namen te worden bijgehouden.

Kan een partij die deel uitmaakt van meerdere samenwerkingsverbanden voor al die samenwerkingsverbanden de penvoerder zijn voor de subsidieaanvraag?

Nee, dat kan niet. Zodra een samenwerkingsverband waarin de partij betrokken is een aanvraag heeft ingediend, kan de partij bij andere samenwerkingsverbanden niet meer optreden als penvoerder, maar wel aanvragen van een andere penvoerder ondersteunen.

Wie mogen er cofinancieren? Moet dit in de vorm van uren of van geld?

Wanneer subsidie wordt aangevraagd voor trajecten of overige activiteiten voor laagtaalvaardige ouders, moet de aanvrager minimaal 20% van de subsidiabele kosten betrekken uit andere middelen dan de aangevraagde subsidie. Bij aanvragen voor werknemerstrajecten of vanuit samenwerkingsverbanden geldt een cofinancieringpercentage van 33%. Deze andere middelen mogen afkomstig zijn van derden, de aanvrager zelf, of van de partners uit het samenwerkingsverband. Het mag hierbij gaan om zowel uren als geld.
WEB-middelen en andere middelen van het programma Tel mee met Taal kunnen niet worden meegenomen als cofinanciering.

Kan een samenwerkingsverband dat in 2017 subsidie heeft gekregen voor Taalakkoord-activiteiten die doorlopen in 2018, in 2018 ook een aanvraag doen onder het onderdeel laagtaalvaardige ouders?

Ja dat kan; 2018 betreft een nieuwe aanvraagperiode. Een aanvrager van subsidie voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders kan ook subsidie aanvragen voor een andere activiteit die met deze subsidieregeling wordt ondersteund, bijvoorbeeld taaltrajecten voor laagtaalvaardige werknemers of activiteiten van samenwerkingsverbanden. Er kan geen subsidie aangevraagd worden voor dezelfde activiteiten of voor lopende activiteiten. In de aanvraag moet de aanvrager uitsluiten dat er sprake kan zijn van dubbelfinanciering van activiteiten

Kan ik bij meerdere subsidieaanvragen betrokken zijn?

Ja, je kunt als partij bij verschillende en deels overlappende samenwerkingsverbanden betrokken zijn. Wees dan wel alert op de wijze waarop het penvoerderschap is ingericht. Als je als partij onderdeel bent van een samenwerkingsverband dat als rechtspersoon een subsidieaanvraag indient, dan kun je zelf als partij niet meer als penvoeder (van een samenwerkingsverband) fungeren. Evenmin kan een ander samenwerkingverband dat als rechtspersoon fungeert een aanvraag indienen als jij onderdeel bent van dat samenwerkingsverband. Het is in dat geval raadzaam om het penvoerderschap anders in te richten.

Kan een aanvrager subsidie aanvragen voor zowel een samenwerkingsverband met een Taalakkoord als voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders?

Ja, een aanvrager van subsidie voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders kan ook subsidie aanvragen voor activiteiten voor werkgevers of activiteiten van samenwerkingsverbanden met een taalakkoord. Uiteraard kan er geen subsidie aangevraagd worden voor dezelfde activiteiten.
Een aanvrager kan meerdere aanvragen per subsidiestroom indienen. Echter, binnen een subsidiestroom zal slechts een aanvraag gehonoreerd worden. De volgorde van binnenkomst is hierin bepalend.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

De subsidie wordt uiterlijk 22 weken na afloop van het project vastgesteld.
In de beschikking wordt toegelicht op welke wijze de ontvanger van de subsidie moet aantonen dat de activiteiten zijn verricht.

De subsidie wordt vastgesteld op een bedrag tot ten hoogste het in de verlening opgnomen beschikkingsbedrag.

Wat is een gevalideerd toetsinstrument?

Het belangrijkste doel van het toetsinstrument is verifiëren of de werknemer of laagtaalvaardige ouders waarvoor een taaltraject bedoelt is, inderdaad laagtaalvaardig is. Dat wil zeggen dat de taalvaardigheid beheerst wordt op het referentieniveau 2F of lager. De ontwikkelaar of eigenaar van een toetsinstrument kan aan de afnemer aantonen of het instrument gevalideerd is.

Wat is ‘actueel’ in vaststelling taalniveau start traject?

Een niveaumeting is actueel als deze gemeten is drie maanden of korter voorafgaand aan de datum van de eerste indiening van de subsidieaanvraag of tussen de datum van de eerste indiening van de subsidieaanvraag en de datum van de start van het opleidingstraject.

Hoe ga ik om met wijzigingen in het project, bijvoorbeeld in de looptijd, aantal deelnemers of de kosten?

Een wijziging moet altijd gemeld worden bij DUS-I. Het kan bijvoorbeeld gaan om een inhoudelijke wijziging maar ook om een wijzing in de uitvoer (bijvoorbeeld een andere opleider). Ook kan het een wijziging in het samenwerkingsverband betreffen (bijvoorbeeld nieuwe partners of partners die ermee stoppen). Ook kunnen de deelnemersaantallen of de looptijd van het traject wijzigen.
Een wijziging kan nooit resulteren in een positieve bijstelling van het subsidiebedrag . Dat wil zeggen: u kunt niet meer subsidie krijgen dan bij toekenning is verleend.
U kunt een mail met de (gewenste) wijziging naar ocwsubsidies@minocw.nl sturen. Vermeld daarbij altijd uw projectnummer.

Looptijd van de activiteiten is tot juni 2019 voor de aanvraagperiode 1-1-2018 tot 30-6-2018 en tot 15 oktober 2019 voor de aanvraagperiode 1-8-2018 t/m 15-10-2018. Is er verlenging mogelijk?

Dit is niet vanzelfsprekend. Een verlengingsverzoek moet door de penvoerder worden ingediend bij DUS-I. Dit kan met een mail naar ocwsubsidies@minvws.nl, waarin wordt uitgelegd waarom de verlenging noodzakelijk is en wat de gevolgen zijn, dan wel de meerwaarde ervan is. De minister beslist hierover. Daarbij is de maximale duur van een traject 12 maanden.

Als iemand de Taalmeter 2F heeft behaald is er een indicatie dat die persoon niveau 2F beheerst voor wat betreft lezen en schrijven. Aangezien de Taalmeter tot 2F toetst zou het echter ook kunnen dat deze persoon 3F beheerst en dus niet onder de regeling valt. Moet ik iemand die de Taalmeter 2F heeft behaald verder laten toetsen?

Niet in alle gevallen is de uitslag van de Taalmeter bruikbaar voor de bepaling of een werknemer kan deelnemen een taaltraject in het kader van deze subsidieregeling. De regeling stelt dat het maximale taalniveau van de deelnemer 2F mag zijn. Van de deelnemers die op de Taalmeter 2F onvoldoende scoren is duidelijk dat deze kunnen deelnemen. Van de deelnemers die voldoende scoren op de Taalmeter 2F is echter niet duidelijk of hun niveau 2F is of misschien hoger. Het is dan de verantwoordelijkheid van de aanvrager om een aanvullende niveaubepaling af te nemen waaruit blijkt dat iemand daadwerkelijk op taalniveau 2F zit en niet bijvoorbeeld op 3F.

Mag een penvoerder namens het samenwerkingsverband personeelskosten opvoeren?

Ja, dat mag. Het percentage personeelskosten dat een samenwerkingsverband op mag voeren is echter begrensd. Bij een subsidie voor activiteiten van samenwerkingsverbanden zijn de directe kosten voor de uitvoering van het project subsidiabel, waarbij de personeelskosten van de aanvrager ten hoogste 40% van de totale subsidiabele kosten bedragen. Het gaat bij personeelskosten altijd om de bruto loonkosten voor het personeel van de aanvrager dat werkzaamheden verricht ten behoeve van subsidiabele activiteiten;

Wat is de definitie van de termen aanvrager, penvoerder, rechtspersoon, samenwerkingsverband?

Aanvrager: diegene die de subsidieaanvraag indient. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn. Bij een samenwerkingsverband is de aanvrager tevens penvoerder.

Penvoerder subsidiestroom activiteiten in verband met laagtaalvaardige ouders
Diegene die een aanvraag indient namens ten minste twee partijen en die ten minste door die partijen wordt ondersteund, waaronder in ieder geval een gemeente, een basisbibliotheek en een school.

Penvoerder subsidiestroom activiteiten werkgevers
Diegene die namens het bedrijf de aanvraag indient.

Penvoerder subsidiestroom activiteiten samenwerkingsverbanden
De penvoerder is een partij met rechtspersoonlijkheid (niet zijnde een gemeente, een waterschap, een provincie of de Staat) die de subsidie aanvraag indient namens zijn partners. De overige partners gelden dan als deelnemer. Zij moeten bij een aanvraag de penvoerder machtigen om namens hen als penvoerder op te treden. De penvoerder is dus verantwoordelijk voor alles wat met de subsidie te maken heeft. Het is dan ook slim in het geval van samenwerkingsverbanden hier met de betrokken partijen afspraken over te maken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ieders financiële en inhoudelijke rechten en plichten, wat verwachten partners van elkaar en wat zijn de wederzijdse verplichtingen en hoe gaat het samenwerkingsverband ermee om als een of meer partners hun verplichtingen niet (kunnen) nakomen

Hoe zit het met eigenaarschap en exploitatie van producten zoals websites/apps/methodes die ontwikkeld worden met deze subsidie?

De subsidieontvanger is, op grond van de Kaderwet (artikel 5.8 en 5.9), verplicht om ervoor zorgen dat hij het auteursrecht heeft op de ontwikkelde methoden en materialen. De subsidieontvanger is verplicht om op verzoek van de subsidieverstrekker mee te werken aan overdracht van het intellectuele eigendom aan de subsidieverstrekker. De subsidieverstrekker streeft met deze subsidieregeling niet na dat producten of diensten worden ontwikkeld waarmee de subsidieontvanger een winstoogmerk heeft. Met de subsidieregeling wordt beoogd dat de ontwikkelde materialen en diensten zo breed mogelijk ten goede komen aan het bereiken van de doelgroep laagtaalvaardige ouders. Het melden van ontwikkelde apps e.d die geëxploiteerd gaan worden kan bij ocwsubsidies@minvws.nl ovv het projectnummer(dat je bij toekenning gekregen hebt).

Terug naar overzicht

Latest Tweets

    Twitter

    Partners